THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang mga nakikinabang lamang sa komersyo sa World Wide Web ay iyong mga may kaalaman sa kompyuter at maging sa wikang Ingles. Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter sapagkat kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan. Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa sa komunidad ng mga nasyon. Importantng linawin na ang salitang elaborasyon ay katumbas ng salitang intelektwalisasyon. De La Salle UP. Ang syensya at teknolohiya ay hindi nakaaabot sa nakararami sapagkat itinuturo sa Ingles at masasabing eksklusibo ito sa may teknikal na kaalaman. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning ay malaking ambag sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi.

Kaugnay ng tinatawag na modernong intelektwalisadong wika, ito ang simple at gamiting depinisyon para kay Sibayan Ang intelektwalisasyon ng wikang kompyuter ay di tulad ng iba sa larangan ng syensya at teknolohiya ngunit ang pagsasakatuparan nito ay maaaring makabawas sa posibleng problemang kakaharapin ng mga taong hindi bihasa sa wikang Ingles at maging sa mga taong Ingles ang pangalawang wika. Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tinatawag na chatting. Ikatlo, hindi isinasama ang mga lumang salitang Tagalog sa pag-aaral sapagkat baka higit lamang na maging mahirap unawain ang mga termino. Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat ito ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon.

Hindi lahat ng ginagamit na mga salita na pagpipilian ng mga respondents ay maituturing na teknikal; kinakailangang isama sa sarbey ang mga salitang karaniwang ginagamit. Remember me on this computer. Thngkol, ang termino ay kinakailangang baybayin na iba sa pagpipilian ngunit lahat ng terminong kompyuter ay nakaangkla sa Ingles. Hayaan nating ang mga nabanggit na puntos ay magbigay-daan sa pagbuo ng isang pag-aaral sa intelektwalisasyon hhesis Filipino sa disiplinang kompyuter.

  MERYL TANKARD ESSAY

Ngunit ang mga limitasyong ito ay dulot ng mga sumusunod na kadahilanan sa pagpili ng mga termino sa kompyuter.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? Kaugnay ng tinatawag na modernong intelektwalisadong wika, ito ang simple at gamiting depinisyon para kay Sibayan Ang mga kaisipang ito ang hamon para magsagawa ng isang pag-aaral ang risetser. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon.

Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Saling-Filipino, Salitang Kompyuter Ang risertser ay may naisagawa nang kahalintulad na pag-aaral ukol sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter. Kumalap siya ng mga terminong kompyuter sa Ingles. Ikatlo, hindi isinasama ang mga lumang salitang Tagalog sa pag-aaral sapagkat baka higit lamang na maging mahirap unawain ang mga termino.

Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa pagdebelop at pag-elaboreyt ng mga terminong kompyuter sapagkat ito ang pinanggagalingan ng karamihan ballbal uri ng karunungan at impormasyon. Ang paggamit ng akademiko at pansyentipikong diskors ay isang hudyat tungo sa modernasisyon at intelektwalisasyon.

Panimula sa thesis

Ayon kay Ken Uranoang elaborasyon leksikal ay isang proseso ng intelektwalisasyon ng mga terminolohiya. Noongang wikang Filipino ay opisyal na itinadhanang isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles.

Ang Filipino sa Kompyuter Paano kaya magagamit ang wikang Filipino sa kompyuter? Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, solution legacy, online, hard copy; at iba pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala?

Ang kasalukuyang kinakailangan ng wikang Tnugkol ay makapagbigay ng mga katawagang leksikal sa lahat ng disiplinang syensya, matematika, natural na syensya, larangang pangteknolohiya kompyuter, inehenyeriya.

  UTAS THESIS SUBMISSION

thesis tungkol sa wikang balbal

Ipinaliwanag ng tatlong awtor na kinakailangan ang ganyang pagpapalawak ng leksikon upang makatugon sa mga bagong kahingian ng papaunlad ng mga larangan sa patuklas ng karunungan. Skip to main content.

By clifford jay mamauag. Help Center Find new research papers in: Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa kompyuter ay kinabilangan ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino.

thesis tungkol sa wikang balbal

Reading in wikag Sociology of Language. Mabilisan ang mga pagbabagong nangyayari rito sa syensya at teknolohiya; sa isang kisapmata lamang, may inobasyon nang ipinakikilala sa sangkatauhan. Hayaan nating ang makabagong likha ng teknolohiya ang umakay sa atin tungo sa landas ng pagtatagumpay ng ating mithiin.

Filipino para sa agham Pantao. Ang mga terminong ito ay isinailalim sa nabanggit na prosesong elaborasyong leksikal upang makalikha ng mga katumbas na terminolohiyang pangkompyuter sa Filipino.

Kung ninanais ng ating bansa na makilala bilang isa sa mga bansang kayang-kaya makipagsabayan sa makabagong teknolohiya, ang pagkakaroon ng kaalaman di lamang sa kompyuter kundi maging sa mga terminolohiya ang pinakamabisang paraan upang matamo natin ang ating mithiin. At hindi nagtagal, iilan na lamang sa lahat ng ating mga kakilala ang walang sarili kompyuter.

Nagiging makatwirang hakbang sa kasalukuyan ang isalin ang maraming terminong kompyuter sa wikang Filipino.

thesis tungkol sa wikang balbal

Kaya kailangan ang pagsasalin. Magiging wikang pantulong ang mga wikang Filipino para makahanap sila ng kanilang katungkulan bilang Filipino, at kasanayan sa Ingles sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa sa komunidad ng mga nasyon.